منطقه چالدره بخشی از جنگل های هیرکانی با قدمت 4 میلیون سال

بوده و  دارای  درخت  های   پهن  برگ که  گونه ی  غالب  آن   شامل

توسکا  ، افرا  ،  لرگ ، بلوط ، انجیلی و …

درختچه ای  شامل :  خرمندی ، ازگیل  ، آلوچه  ، انار  ، تمشک  و  …

زیرگونه علفی و بوته ای شامل  :   گرامینه ها ، سرخس ها، نعنائیان ،

سیکلامن ، دم اسبی ، پامچال و …