موقعیت : 

غرب مازندران ، شهرستان تنکابن ( شهسوار ) ، کیلومتر ۱۸ جاده دو هزار

وسعت : 

۱۱۰ هکتار

محدوده : 

شمال : تقاطع رودخانه های دو هزار و سه هزار

شرق : جاده سه هزار

جنوب : دامنه کوه های سیالان ( بلسکوه )

غرب : جاده دو هزار

ارتفاع از سطح دریا : 

۴۰۰+ متر تا ۶۵۰+ متر

شمال چالدره از ارتفاع ۴۰۰ متر از سطح دریا در تقاطع رودخانه های دو هزار و

سه هزار شروع و تا ارتفاع ۶۵۰ متر در جنوب به دامنه های کوه های سیالان

ادامه دارد.

شامل زون : 

متمرکز ، تفرج گسترده ، حفاظتی ، تاسیسات