• بهاء واحد ها

شامل اقامت و پذیرائی ( صبحانه ، نهار ، شام ) + ارزش افزوده

 

  • هدیه چالدره 

جنگل گردشی به همراه راهنما ، ماهیگیری با قلاب از رودخانه ،

دوچرخه سواری ، بازدید از پردیس گوزن ، دارت و تخته نرد

 

  • روز های خاص : شامل چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه + تعطیلات
  • روز های معمولی : شامل شنبه تا سه شنبه    تعطیلات

 

توسکا 

 

کلبه توسکا A  ( یک تخت دو نفره )

روز های خاص      (  ۰۰۰ / ۳۵۰ / ۱۶  ریال )

روز های معمولی  (  ۰۰۰ / ۱۷۰ / ۱۴  ریال )

کلبه توسکا B ( سه تخت تک نفره )

روز های خاص     (  ۰۰۰ / ۷۱۰ / ۲۰   ریال )

روز های معمولی (  ۰۰۰ / ۵۳۰ / ۱۸   ریال )

کلبه توسکا  ( دو تخت تک نفره و یک تخت دو طبقه )

روز های خاص      (  ۰۰۰ / ۰۷۰ / ۲۵  ریال )

روز های معمولی  (  ۰۰۰ / ۸۹۰ / ۲۲  ریال )

 

 

  • افرا 

 

کلبه افرا  A ( دو نفره )

روز های خاص     (  ۰۰۰ /۷۱۰ / ۲۰   ریال )

روز های معمولی (  ۰۰۰ / ۵۳۰ / ۱۸  ریال )

کلبه افرا B ( سه نفره )

روز های خاص     (  ۰۰۰ / ۰۷۰ / ۲۵  ریال )

روز های معمولی (  ۰۰۰ / ۸۹۰ / ۲۲  ریال )

کلبه افرا  C  ( چهار نفره )

روز های خاص     (  ۰۰۰ / ۵۲۰ / ۳۰  ریال )

روز های معمولی (  ۰۰۰ / ۲۵۰ / ۲۷  ریال )