توسکا

توسکا A دو نفره (۷/۶۳۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی

توسکا B سه نفره ( ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی

توسکا C چهار نفره (۱۳/۰۸۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی

افرا

افرا دو نفره (۹/۸۱۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی

افرا سه نفره (۱۲/۵۴۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی

افرا چهار نفره (۱۵/۲۶۰/۰۰۰ ریال) اقامت + صبحانه، نهار، شام و استفاده رایگان از امکانات تفریحی