• بهاء واحد ها

شامل اقامت و پذیرائی ( صبحانه ، نهار ، شام ) + ارزش افزوده

 

  • هدیه چالدره 

جنگل گردشی به همراه راهنما ، ماهیگیری با قلاب از رودخانه ،

دوچرخه سواری ، بازدید از پردیس گوزن ، دارت و تخته نرد

 

  • روز های خاص : شامل چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه + تعطیلات
  • روز های معمولی : شامل شنبه تا سه شنبه    تعطیلات

 

توسکا 

 

کلبه توسکا A  ( یک تخت دو نفره )

روز های خاص

روز های معمولی

کلبه توسکا B ( سه تخت تک نفره )

روز های خاص

روز های معمولی

کلبه توسکا  ( دو تخت تک نفره و یک تخت دو طبقه )

روز های خاص 

روز های معمولی

 

 

  • افرا 

 

کلبه افرا  A ( دو نفره )

روز های خاص

روز های معمولی

کلبه افرا B ( سه نفره )

روز های خاص

روز های معمولی

کلبه افرا  C  ( چهار نفره )

روز های خاص

روز های معمولی