*میهمان گرامی در صورت یکبار اقامت در سال جاری

*شب تولد اقامت و پذیرایی هدیه چالدره*