*میهمان گرامی در صورت یکبار اقامت در سال جاری

* سالروز ازدواج اقامت و پذیرایی هدیه چالدره*