نمایشگاه اختصاصی (فصلی، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی و ….)

با ظرفیت حداکثر 80 نفر