پردیس پرندگان مختص شمالی البرز (در حال احداث)

پردیس گل و گیاه مختص شمال البرز (در حال احداث)

پردیس گوزن و آهو بومی منطقه (در حال احداث)