زمینی:

تهران- کرج- چالوس- نمک آبرود- متل قو- عباس آباد- نشتارود- کمربندی تنکابن(شهسوار)-کیلومتر18 جاده دوهزار

تهران- کرج- قزوین- رشت- لاهیجان- رامسر-کمربندی تنکابن(شهسوار)- کیلومتر 18 جاده دوهزار

هوائی:

تهران- رامسر- کمربندی تنکابن(شهسوار)- کیومتر 18جاده دوهزار

وضعیت راههای دسترسی:

پلیس راهور ناجا

مرکز مدیریت راه های کشور